آلمان و آموزش زبان آلمانی

شغل شما چیست

شغل شما چیست

شغل شما چیست

Was sind Sie von Beruf?

Herr Wild: Frau Ito ! Guten Tag

.خانم ایتو! روز بخیر

Frau Ito: Ah , Herr…… 

   …..آه ، آقای

Herr Wild :Wild , ich heisse Thomas Wild.

ویلد، اسم من توماس ویلد است

Frau Ito: Ja Guten Tag,Herr Wild!Arbeiten Sie hier?

بله روز بخیر.آقای ویلد!شما اینجا کار میکنید؟

Herr Wild:Ja , Ich arbeite bei Technogerma.

بله ، من کار می کنم با تکنوگرما

Frau Ito: Wirklich ? Ich arbeite auch hier – bei Traslingua

.واقعا؟من هم کار می کنم اینجا با ترانسلینگوا.

Herr Wild:Ja?- Was sind Sie von Beruf, Frau Ito?

بله ؟ کار شما چیست، خانم ایتو؟      

Frau Ito: Ich bin Übersetzerin fur Englisch und Fronzosich

من مترجم زبان انگلیسی به فرانسه هستم

Herr Wild:Und jetzt lernen Sie auch Deutsch!

و الان هم آلمانی آلمانی هم  می خوانید؟

Frau Ito : Ja – und Sie? Was machen Sie?

بله- و شما؟ شما چه کار میکنید؟

Herr Wild:Ich bin Techniker

.من مهندس هستم

Frau Ito: Sind Sie allein in Japan oder…

شما در ژاپن تنها هستید یا…ا

Herr Wild:Nein , meine Frau und meine Kinder sind auch hier

.نه خانم من و بچه های من هم اینجا هستند.

Frau Ito : Arbeitet Ihre Frau?

خانم شما کار میکنند؟

Herr Wild:Ja , sie ist Dolmetscherin

.بله، او مترجم حضوری است

Frau Ito :Wirklich ? mein Mann ist auch Dolmetscher

.واقعا؟ شوهر من هم مترجم حضوری است

 

: کلمات جدید

Beruf شغل Übersetzerin مترچم
Frau خانم Deutsch آلمانی
Herr آقا Techniker مهندس
Heisse نامیدن allein تنها
Arbeiten کارکردن Kinder بچه(ها)
bei با Dolmetscherin مترجم حضوری
Wirklich واقعا  
auch همچنین

 

2 دیدگاه

  1. salam,bebakhshid man mikham konkoore zabane almani bedam,donbale nemoone soalate konkooram ke vase almani chejur soalati midan,age betunin komak konin mamnun misham!!

  2. sehr gut.wirklich danke 🙂

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *