آلمان و آموزش زبان آلمانی

Grammatik7

آموزش گرامر آلمانی

آموزش گرامر آلمانی

افعال کمکی یا Modalverben

افعال کمکی ، افعالی هستند که در جمله جای فعل اصلی نشسته و فعل اصلی را به آخر جمله هدایت می کنند.

صرف افعال در زمان های مختلف متفاوت بوده و حفظی است.

 

 

توانستن

خواستن

مجبور بودن

اجازه داشتن

بایستن

دوست داشتن

تمایل داشتن

 

Können

Wollen

müssen

dürfen

Sollen

mögen

Möchten

ich

Kann

will

muss

darf

soll

mag

Möchte

du

Kanst

willst

musst

darfst

sollst

magst

möchtest

er/sie/es

Kann

Will

muss

darf

soll

mag

Möchte

wir

Können

Wollen

müssen

dürfen

sollen

mögen

Möchten

ihr

Könnt

Wollt

müsst

dürft

sollt

mögt

Möchtet

Sie/sie

können

Wollen

müssen

dürfen

sollen

mögen

Möchten

 

 Z.B

                Sie kann die Texte verstehen

 او می تواند متنها را بفهمد             

Ich darf nicht fernsehen

 من اجازه ندارم تلویزیون نگاه کنم            

Sie müssen in die Mediothek gehen

آنها باید به مرکز رسانه های آموزشی بروند

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *