آلمان و آموزش زبان آلمانی

ضمیر ناخوداگاه

 ضمیر خوداگاه و ناخوداگاه – اهمیت آن در کسب موفقیت   برای یادگیری یک زبان ، نیاز به اراده ی قوی و پایدار است ، برای همین است عشق به یک زبان خاص باعث می شود سریع تر و بهتر آنرا فرا بگیریم و هرگز از...