آلمان و آموزش زبان آلمانی

ضرب المثل آلمانی

ضرب المثل های آلمانی – سری یک  Deutsche Sprichwörter   Unter den Blinden ist der Einäugige Konig  در شهر کوران ، یک چشم پادشاه است Er ( oder sie ) sagt zu allem ja und amin !  به همه چیز تن در می دهد ( به همه چیز می گوید : بله و آمین ) Ohne Fleiß , keinen...