آلمان و آموزش زبان آلمانی

مختصری از تابعیت در آلمان

تابعیت در آلمان  راه “آلمانی شدن” آسان نیست. شرط اول این است که هر فرد هشت سال در آلمان زندگی کند. شرایط دیگری هم وجود دارد تا کسی بتواند تابعیت ‌این کشور را بدست بیاورد. در حال حاضر ۳ / ۱۵ میلیون...