آلمان و آموزش زبان آلمانی

Grammatik16

جملات فرعی در زبان آلمانی  معرفی یکی دیگر از جملات فرعی   Wenn-Satz این کلمه به معنای “اگر” و یا “زمانی که” به کار میرود مانند: Die Leute gehen zum Artz ,wenn sie eine Grippe haben. مردم به دکتر میروند اگر(زمانی که)...

Grammatik15

جملات در زبان آلمانی در زبان آلمانی دو نوع جمله وجود دارد :   ۱.جمله اصلی یا  Hauptsatz که با نماد H.Sنشان داده می شود.جمله اصلی تشکیل شده از فاعل، فعل و مفعول و گاهی بقیه اجزاء جمله مثل قیدها . ۲.جمله فرعی یا...

Grammatik14

انواع صفات و طریقه مقایسه با آنها در زبان آلمانی دو نوع صفت مقایسه ای داریم:  ۱-صفت ساده positiv ۲-صفت تفضیلی یا برتر komprativ ۳-صفت برترین superlativ ۱-صفت عادی : تمام کلماتی که به نوعی توصیف گر اسم باشند صفت محسوب...

Grammatik13

ضمائر انعکاسی در زبان آلمانی *افعالی هستند که قبل از شکل مصدری خود کلمه sich را دارند. مثل: sich waschen, sich wünschen این افعال میتوانند به صورت مفعول بدون واسطه Akk و یا مفعول با واسطه Dat باشند. ضمائر...

Grammatik12

صفت با پسوند Adjectiv mit Suffixen در زبان آلمانی بسیاری از صفات از یک کلمه اصلی و یک پسوند صفت ساز تشکیل شده اند. پسوندهای صفت ساز عبارت اند از: lich-ig-isch-haft-los   در ادامه چند نمونه از این صفت ها را در زبان آلمانی...

Grammatik11

  صفتهای ترکیبی Adjektiv -Komposition صفت های ترکیبی از 2 بخش تشکیل شده اند. بخش اول: که تکمیل کننده بخش دوم است بخش دوم: که همیشه یک صفت است نکته : تمامی صفت ها با حروف کوچک آغاز میشوند رایج ترین صفت های ترکیبی...