آلمان و آموزش زبان آلمانی

Grammatik5

جواب های بله و خیر Ja / nein fragen طریقه پاسخ گویی به سؤالاتی که جواب آن با “بله و خیر” است:    هرگاه سوالی پرسیده می شود که جواب آن با بله و خیر است ۳ حالت پیش می آید: ۱.هنگامی که سؤال به صورت مثبت پرسیده می...